• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิปุโล
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
2
ปญฺญพโล
วัดเกาะแก้ว
3
จารุธมฺโม
วัดมีชัย
4
ทีปธมฺโม
วัดบูรพาชัย
5
ผาสุกาโม
วัดหลวงเพ็ญ
6
เกสโร
วัดพรสวรรค์
7
ขนฺติธโร
วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
8
สุทฺธิปภาโส
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
9
ปิยธมฺโม
วัดสว่างพัฒนาราม
10
ปริปุณฺโณ
วัดประชาสามัคคี
11
ปญญาธโร
วัดดอนแก้วเชียงดา
12
สีลธมฺโม
วัดศีลาทอง
13
สิริสาโร
วัดสว่างพัฒนาราม
14
พุทฺธญาโณ
วัดสว่างพัฒนาราม
15
สุทุธาโส
วัดป่านาไห
16
สุวโจ
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
17
วชิโร
วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
18
อุทโย
วัดป่านาไห
19
สมฺจิตฺโต
วัดศิริธรรมคุณ
20
สมจิตฺโต
วัดพรสวรรค์
21
สมาจาโร
วัดสว่างพัฒนาราม
22
วิโรจโน
วัดสุวรรณราม
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1