• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญพโล
วัดเกาะแก้ว
2
ทีปธมฺโม
วัดบูรพาชัย
3
ผาสุกาโม
วัดหลวงเพ็ญ
4
ปิยธมฺโม
วัดสว่างพัฒนาราม
5
สีลธมฺโม
วัดศีลาทอง
6
สิริสาโร
วัดสว่างพัฒนาราม
7
พุทฺธญาโณ
วัดสว่างพัฒนาราม
8
สมฺจิตฺโต
วัดศิริธรรมคุณ
9
สมาจาโร
วัดสว่างพัฒนาราม
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1