• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดสว่างบูรพาราม
2
วราโภ
วัดป่าโคกหนองแซง
3
ปิยสีโล
วัดสามขาสันติสุข
4
มหิทธิโก
วัดอุดมศิลป์
5
คมฺภีโร
วัดสว่างอารมณ์
6
จิจฺตสํวโร
วัดสามขาสันติสุข
7
เมตฺตจิตโต
วัดป่าโคกหนองแซง
8
ปญฺญธโร
วัดสามขาสันติสุข
9
สิรินฺธโร
วัดไร่สวรรค์
10
จนฺทโชโต
วัดรัตนาราม
11
คณากโร
วัดบ้านหนองอ้อ
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1