• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณวีโร
วัดสระมณี
2
ปภสฺสโร
วัดลุมพินีวันวราราม
3
ถาวโร
วัดอัมพวันวนาราม
4
จารุธมฺโม
วัดโนนสะอาด
5
รตนรํสี
วัดดงสะพรั่งทอง
6
จิตตฺธมฺโม
วัดสระมณี
7
ภทฺธธมฺโม
วัดสว่างธรรมาราม
8
พุทธธมฺโม
วัดสว่างศรีสมพร
9
กนฺตสีโล
วัดสระมณี
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1