• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติวโร
วัดห้วยเดื่อ
2
มหาปญฺโญ
วัดอัมพวัน
3
ฐานธมฺโม
วัดนาคหงษา
4
ปัญญาธโร
วัดโพนค่าย
5
พุทฺธวโร
วัดร่มโพธิธรรม
6
เตชธโร
วัดประชาสามัคคี
7
ชยปาโล
วัดศรีวิชัยวนาราม
8
สุมโน
วัดศรีอุดมวงศ์
9
ปภากโร
วัดจอมมณี
10
ปภสฺสโร
วัดอำนวยศิลป์
11
สุมโน
วัดสารวนาราม
12
จิรตฺถิโก
วัดสุพรมนิมิตร
13
กิตฺติปญฺโญ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
14
ธมฺมจาโร
วัดศรีห้วยไผ่เหนือ
15
มุนิวํโส
วัดโพธิ์ศรีนาเวียง
16
ธมฺมโชโต
วัดโพธิ์นิมิตร
17
อมโร
วัดพรมดีสามัคคี
18
ญาณวีโร
วัดป่าเทพนิมิตมงคล
19
ฐานุตฺตโร
วัดเอราวัณพัฒนาราม
20
อสิญาโณ
วัดสุพรมนิมิต
21
วชิรญาโณ
วัดสว่างอารมณ์
22
อธิปญฺโญ
วัดโพนงาม
23
จารุวณฺโณ
วัดเนรมิตวิปัสสนา
24
อาจารสมฺปนฺโน
วัดศิริมงคลาราม
25
ธมฺมวโร
วัดศรีภูช้าง
26
กตปุญโญ
วัดป่าบุ่งตาข่าย
27
อุตฺตโร
วัดศรีสุมังคลาราม
28
อาภสฺสโร
วัดศรีหนองหิน
29
อุตฺตโม
วัดศรีหนองหิน
30
วชิโร
วัดสว่างอารมณ์
31
วิสารโท
วัดป่านาโคก
32
ธมฺมธีโป
วัดโพธิ์ศรี
33
อคฺคโชโต
วัดเทพจันคาราม
34
รตนญาโณ
วัดศรีหนองหิน
35
อคฺคปญฺโญ
วัดศรีสุมังคลาราม
36
อุตฺตมปญฺโญ
วัดไชยมาศ
37
อภิวฑฺฒโน
วัดคีรีบรรพต
38
ฐิตสุโข
วัดสันติวนาราม
39
ยโสธโร
วัดโพนชัย
40
ธมฺมรกฺขิโต
วัดศรีจันทร์
41
อนุสฺสโร
วัดวิเวกทีปาราม
42
ขนฺติโก
วัดถ้ำโพธิ์สัตว์
43
สุวีโร
วัดวุฒิสมานชัย
44
จนฺทสาโร
วัดโพนศรี
45
อาทิจฺโจ
วัดศรีสมชาติ
46
อานนฺโท
วัดโพนค่าย
47
ยตินฺธโร
วัดศรีภูหลวง
48
ปฎิโลโก
วัดแท่นศิลาอาสน์
49
วรปญฺโญ
วัดสามัคคีธรรม
50
ถาวโร
วัดทรายมูล
ทั้งหมด 304 รายการ
1 / 7