• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มุนิวํโส
วัดโพธิ์ศรีนาเวียง
2
จารุวณฺโณ
วัดเนรมิตวิปัสสนา
3
อินฺทญาโณ
วัดบ้านหนองฟ้าแลบ
4
สิริปุญฺโญ
วัดดอนตูม
5
โอภาโส
วัดโพนชัย
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1