• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ยโสธโร
วัดโพนชัย
2
ธีรปญฺโญ
วัดโพนชัย
3
ธมฺมวโร
วัดโพนชัย
4
ปุญฺญยโล
วัดโพนชัย
5
อริยวฺโส
วัดโพนชัย
6
เตชวโร
วัดโพนชัย
7
กตธมฺโม
วัดมัชฌิมาราม
8
สุมงฺคโล
วัดโพนชัย
9
คุณกโร
วัดโพนชัย
10
วชิรญาโณ
วัดโพนชัย
11
อายุวฑฒโน
วัดนิมิตสามัคคี
12
กตสาโร
วัดโพนชัย
13
รกฺขิตธมฺโม
วัดโพนชัย
14
ฐานวโร
วัดโพนชัย
15
อธิโก
วัดมัชฌิมาราม
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1