• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานธมฺโม
วัดนาคหงษา
2
ปภากโร
วัดจอมมณี
3
ปภสฺสโร
วัดอำนวยศิลป์
4
วรปญฺโญ
วัดสามัคคีธรรม
5
จนฺทวํโส
วัดเทพศิรินทร์พัฒนาราม
6
มหาคุโณ
วัดศิริมงคล
7
สุทธจิตฺโต
วัดศิริมงคล
8
ทีปธมฺโม
วัดผาน้ำเต้าทอง
9
จนฺทสาโร
วัดป่ามุจจรินทร์
10
ปภากโร
วัดศิลาอาสน์
11
ปภสฺสโร
วัดโพธิ์ชัย
12
อตฺตคุตโต
วัดศิริเทพ
13
ปภงคโร
วัดจอมมณี
14
สุชาโต
วัดศิริธัมมารัตนานุสรณ์
15
ปุญฺญมโน
วัดอุทัยบรรพต
16
สีลสาโร
วัดศิริมงคล
17
ปติภาโส
วัดถ่ำผาสวรรค์
18
ฐานากโร
วัดโคกสว่าง
19
จารุวณฺโณ
วัดวินัยสังวร
20
สจฺจญาโณ
วัดถ้ำผาสวรค์
21
สปญฺโญ
วัดจอมมณี
22
สุขิโต
วัดถ้ำผาสวรรค์
23
อภินนฺโท
วัดกองแก้ว
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1