• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชธโร
วัดประชาสามัคคี
2
สุนนฺโท
วัดโพนทอง
3
อุปเสโน
วัดโพนทอง
4
ปภัสสรจิตโต
วัดโพนทอง
5
ติสฺสโร
วัดโพนทอง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1