• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาปญฺโญ
วัดอัมพวัน
2
ปัญญาธโร
วัดโพนค่าย
3
ชยปาโล
วัดศรีวิชัยวนาราม
4
กิตฺติปญฺโญ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
5
อธิปญฺโญ
วัดโพนงาม
6
อุตฺตโร
วัดศรีสุมังคลาราม
7
อุตฺตโม
วัดศรีหนองหิน
8
วิสารโท
วัดป่านาโคก
9
อคฺคปญฺโญ
วัดศรีสุมังคลาราม
10
ธมฺมรกฺขิโต
วัดศรีจันทร์
11
อานนฺโท
วัดโพนค่าย
12
ถาวโร
วัดทรายมูล
13
สมฺปนฺโน
วัดโพนสมศรี
14
ทีปธมฺโม
วัดป่าเลไลยท์
15
โชติธมฺโม
วัดโพธิ์ชัย
16
สุริโย
วัดศรีทัศน์
17
อาภากโร
วัดโพนค่าย
18
ฐิตธมฺโม
วัดศรีมงคล
19
ธนปญฺโญ
วัดจอมแจ้ง
20
สุวณฺโณ
วัดจอมแจ้ง
21
ปภาโส
วัดแสงอรุณ
22
ฐิตญาโณ
วัดประชาราฏร์นิมิต
23
ปัญญทีโป
วัดโพนงาม
24
สีลเตโช
วัดสุนทรวนาราม
25
สมจิตฺโต
วัดฉิมพลี
26
สิริวฑฺฒโก
วัดศรีสุมังคลาราม
27
สุภจิตฺโต
วัดศรีจันทร์
28
อภิปุญโญ
วัดป่าสุทธาราม
29
โชติวโร
วัดป่ามุจลินทราราม
30
จนฺทโชโต
วัดแสงอรุณ
31
วรปญฺโญ
วัดศรีวิชัยวนาราม
32
ฐานสมฺปุณฺโณ
วัดป่าศรีผดุง
33
ฐานวุฑฺโฒ
วัดป่ามุจลินทราราม
34
ปญฺญายุทโธ
วัดเทพนิมิตร
35
ญาณทสฺสนี
วัดศรีวิชัยวนาราม
36
อนุชาโต
วัดโพนงาม
37
อตฺถเมธี
วัดศรีบุญเรือง
38
จารุวํโส
วัดศรีวิชัยวนาราม
39
อภิปญฺโญ
วัดศรีจันทร์
40
สติสมฺปนโน
วัดศรีจันทร์
41
กิตฺติเมธี
วัดศรีวิชัยวนาราม
42
วชิรยาโณ
วัดศรีวิชัยวนาราม
43
ญาณาถิรโต
วัดศรีวิชัยวนาราม
44
ธมฺมธโร
วัดศรีวิชัยวนาราม
45
มงฺคโล
วัดศรีจันทร์
46
ชาคโร
วัดป่ามุจลิมทาราม
47
ปภาโส
วัดสันตยาวาส
48
มหามงคลโล
วัดป่าเลไลยก์
49
อชิวโร
วัดเทพนิมิต
50
ทิตฺตธมฺโม
วัดป่ามุจลิมทาราม
ทั้งหมด 85 รายการ
1 / 2