• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปัญญาธโร
วัดโพนค่าย
2
กิตฺติปญฺโญ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
3
ธมฺมรกฺขิโต
วัดศรีจันทร์
4
อานนฺโท
วัดโพนค่าย
5
อาภากโร
วัดโพนค่าย
6
สุภจิตฺโต
วัดศรีจันทร์
7
อภิปญฺโญ
วัดศรีจันทร์
8
วชิรยาโณ
วัดศรีวิชัยวนาราม
9
มงฺคโล
วัดศรีจันทร์
10
ญาณิสฺโก
วัดโพนค่าย
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1