• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาปญฺโญ
วัดอัมพวัน
2
ฐิตธมฺโม
วัดศรีมงคล
3
ธนปญฺโญ
วัดจอมแจ้ง
4
สุวณฺโณ
วัดจอมแจ้ง
5
สิริวฑฺฒโณ
วัดจอมแจ้ง
6
อธิปญฺโญ
วัดศรีสะอาด
7
จนฺปญญโญ
วัดจอมแจ้ง
8
จริโย
วัดคามวาสี
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1