• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุมโน
วัดศรีอุดมวงศ์
2
กตปุญโญ
วัดป่าบุ่งตาข่าย
3
ถิรธมฺโม
วัดกู่คำ
4
นิภาจโร
วัดโนนสว่างพัฒนาราม
5
มหาวีโร
วัดศรีพัฒนาราม
6
กนฺตสีโล
วัดลำดวน
7
กนฺตสีโล
วัดสะเพียนทอง
8
อาภากโร
วัดศรีบุญเรือง
9
สุมโน
วัดทุ่งสว่าง
10
อภิวฑฺฒโน
วัดประชาราษฎร์นิมิต
11
สนฺตจิตโต
วัดยอดแก้ว
12
ชยธมฺโม
วัดศรีวิชัยวนาราม
13
ปภสฺสโร
วัดป่านาโคก
14
รตนรํสี
วัดเทพนิมิต
15
วิชยธมฺโม
วัดอรัญญกาวาส
16
โชติวโร
วัดกุดตอเรือ
17
สนฺตมโน
วัดวังสะพุงพัฒนาราม
18
โสภโณ
วัดชนธาราราม
19
ฐานปญฺโญ
วัดพรมดีสามัคคี
20
สุนฺทโร
วัดศรีบุญเรือง
21
สีตจิตโต
วัดอภิราษฎร์บำรุง
22
อโสโก
วัดอุทุมพรพัฒนา
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1