• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุมโน
วัดศรีอุดมวงศ์
2
อภิวฑฺฒโน
วัดประชาราษฎร์นิมิต
3
ชยธมฺโม
วัดศรีวิชัยวนาราม
4
สนฺตมโน
วัดวังสะพุงพัฒนาราม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1