• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
พุทฺธวโร
วัดร่มโพธิธรรม
2
ธมฺมจาโร
วัดศรีห้วยไผ่เหนือ
3
อาภสฺสโร
วัดศรีหนองหิน
4
รตนญาโณ
วัดศรีหนองหิน
5
ขนฺติโสภโณ
วัดขามชุม
6
สญฺญโม
วัดถ่ำผาสวรรค์
7
ชยวุฑโฒ
วัดขามชุม
8
รตนมงฺคโล
วัดศรีหนองหิน
9
ญาณาธิโก
วัดขามชุม
10
อุตฺตมปญฺโญ
วัดเหล่าตุ้มวนาราม
11
ญาณาภิรโต
วัดศรีหนองหิน
12
ปสุโต
วัดถ่ำผาสวรรค์
13
โชติญาโณ
วัดศรีหนองหิน
14
อภิญจโน
วัดร่มโพธิธรรม
15
อธิมุตฺโต
วัดหลักร้อยหกสิบ
16
ปญฺญาสาโร
วัดขามชุม
17
สุทฺธิญษโณ
วัดโคกสว่าง
18
มหาวีโร
วัดร่มโพธิธรรม
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1