• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุมโน
วัดสารวนาราม
2
ฐานุตฺตโร
วัดเอราวัณพัฒนาราม
3
อาจารสมฺปนฺโน
วัดศิริมงคลาราม
4
สุวีโร
วัดวุฒิสมานชัย
5
ปภาโส
วัดผาอินทร์แปลงพัฒนาราม
6
กนฺตสีโล
วัดทิพย์ชลธาวนาราม
7
สุจิตฺโต
วัดใหม่สันติอรัญญิการาม
8
สุเมโธ
วัดเอราวัณพัฒนาราม
9
ญาณวโร
วัดเอราวัณพัฒนาราม
10
ฐานิสฺสโร
วัดทิพย์ชลธาวนาราม
11
ปญฺญาธโร
วัดเอราวัณพัฒนาราม
12
จณฺทวณฺโณ
วัดสุคนธาบรรพต
13
จรณธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
14
วรปณฺฑิโต
วัดเอราวัณพัฒนาราม
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1