• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาภสฺสโร
วัดเสริมสุข
2
กฺติวํโส
วัดศิริขัณฑ์
3
เตชธมฺโม
วัดป่าคอกม้า
4
ปริปุณฺโณ
วัดเจริญสมณกิจ
5
สิริปญฺโญ
วัดเสริมสุข
6
ติกฺขวีโร
วัดโพธิ์รุกขาราม
7
ฐิตญาโณ
วัดศรีบัวบาน
8
รตโน
วัดประชากร
9
ขนฺติโก
วัดป่าดงนาหาง
10
ปภสฺสโร
วัดป่ารัตนาราม
11
สุเมธี
วัดธาตุดำ
12
สุเมโธ
วัดตาดเงินปิติวราราม
13
มหาปญฺโญ
วัดจอมมณี
14
อิสสรธมฺโม
วัดสมสะอาด
15
พทฺธสีโล
วัดลัฏฐิวัน
16
สนฺตนิตโต
วัดพระประดิษฐ์
17
สุจิตโต
วัดธาตุปากมาง
18
อคฺคปญฺโญ
วัดศรีอุดมพร
19
ชยวุฑฺโฒ
วัดศรีอุบลเขต
20
อภิวณฺโณ
วัดพระไชยเชษฐาธิราช
21
ปญฺญาวโร
วัดยอดแก้ว
22
สุทฺธิญาโณ
วัดศรีชมชื่น
23
อรโณ
วัดนาฬิกาวนาวาส
24
ยโสธโร
วัดอุทุมพร
25
สุทฺธญาโณ
วัดบึงคชสาร
26
กนฺตสีโร
วัดคำสนแสนสุข
27
โชติปญฺโญ
วัดป่าโพนงาม
28
สิริสมฺปนฺโน
วัดกุดหมื่นสวน
29
สิริปุญฺโณ
วัดกุกุรัตนาราม
30
จารุวณฺโณ
วัดสามัคคีชัย
31
ปริชาโน
วัดธรรมสามัคคี
32
สมาหิโต
วัดโนนสวรรค์
33
จารุธมฺโม
วัดหายโศก
34
ธมฺมทีโป
วัดนาข่า
35
เตชวโร
วัดอรุณรังษี
36
จนฺทสโร
วัดดอยวนาราม
37
สมาจาโร
วัดบ่อน้ำสถิตย์
38
กตกุสโล
วัดสร้อยพร้าว
39
มหาปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีสมพร
40
อภิวันโณ
วัดนาเพียงน้อย
41
ขนฺติโก
วัดศิริขัณฑ์
42
ฐิตวิริโย
วัดนาเพียงน้อย
43
คุณกโร
วัดนวติตการาม
44
ปนาโท
วัดธรรมสามัคคี
45
อมโร
วัดศรีสุมังคล์
46
สุเขสิโน
วัดป่าทรงธรรม
47
ปญฺญาวโร
วัดคุยลุกพุก
48
วุฑฒิปุญโญ
วัดเฝ้าไร่วนาราม
49
ฐานธมฺโม
วัดอุดมมหาวัน
50
สุธีโร
วัดโพธิ์ศรีสมพร
ทั้งหมด 199 รายการ
1 / 4