• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ติกฺขวีโร
วัดโพธิ์รุกขาราม
2
หิตวิชฺโช
วัดเทพนิตวิทยราม
3
รตนวณฺโณ
วัดโพธิ์รุกขาราม
4
สิทธิญาโณ
วัดสิริมงคล
5
พงษ์ชัยแสงเวช
วัดหัวค่านด่านศรีสุข
6
จนฺทสาโร
วัดอรัญญา
7
กนฺตจาโร
วัดตาหมู
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1