• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาภสฺสโร
วัดเสริมสุข
2
สิริปญฺโญ
วัดเสริมสุข
3
รตโน
วัดประชากร
4
ปภสฺสโร
วัดป่ารัตนาราม
5
อคฺคปญฺโญ
วัดศรีอุดมพร
6
ปญฺญาวโร
วัดยอดแก้ว
7
ยโสธโร
วัดอุทุมพร
8
กนฺตสีโร
วัดคำสนแสนสุข
9
สิริสมฺปนฺโน
วัดกุดหมื่นสวน
10
เตชวโร
วัดอรุณรังษี
11
จนฺทสโร
วัดดอยวนาราม
12
มหาปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีสมพร
13
อภิวันโณ
วัดนาเพียงน้อย
14
ฐิตวิริโย
วัดนาเพียงน้อย
15
คุณกโร
วัดนวติตการาม
16
ปญฺญาวโร
วัดคุยลุกพุก
17
สิริปญโญ
วัดเจริญศรีสมพร
18
วิริยนนฺโท
วัดมงคลศรีนา
19
เตชวโร
วัดท่ากกแดงใต้
20
ขนฺติธโร
วัดศรีอุดมพร
21
ภทฺทนํคโล
วัดเทพนิตวิทยราม
22
มหาวีโร
วัดเฝ้าไร่วนาราม
23
กตปุญโญ
วัดสมุหนาค
24
ปภากโร
วัดบ้านโนนฤาษี
25
ธีรปญฺโญ
วัดเจริญศรี
26
เตชปุญโญ
วัดภิรมอาราม
27
ปภสฺสโร
วัดสามัคคีธรรมราม
28
กนฺตสาโร
วัดท่าลี่ศรีสะอาด
29
วชิรญาโณ
วัดนิคมสามัคคี
30
วรปญฺโญ
วัดยอดแก้ว
31
อิสฺสโร
วัดจอมทอง
32
ฐานธมฺโม
วัดมณีโคตร
33
ธมมชโร
วัดปัจจันบุรี
34
ชุติมนฺโต
วัดนวติตถาราม
35
เตชธมฺโม
วัดไทย
36
สญฺญโต
วัดมงคลศรีนา
37
กตปุญโญ
วัดภิรมยาราม
38
ขนฺติพโล
วัดชัยมงคล
39
วณฺณวุฑฺโฒ
วัดท่าลี่ศรีสะอาด
ทั้งหมด 39 รายการ
1 / 1