• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวโร
วัดยอดแก้ว
2
ยโสธโร
วัดอุทุมพร
3
เตชวโร
วัดอรุณรังษี
4
อภิวันโณ
วัดนาเพียงน้อย
5
ฐิตวิริโย
วัดนาเพียงน้อย
6
เตชปุญโญ
วัดภิรมอาราม
7
ปภสฺสโร
วัดสามัคคีธรรมราม
8
วรปญฺโญ
วัดยอดแก้ว
9
อิสฺสโร
วัดจอมทอง
10
เตชธมฺโม
วัดไทย
11
กตปุญโญ
วัดภิรมยาราม
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1