• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปริปุณฺโณ
วัดเจริญสมณกิจ
2
ฐิตญาโณ
วัดศรีบัวบาน
3
ขนฺติโก
วัดป่าดงนาหาง
4
มหาปญฺโญ
วัดจอมมณี
5
อิสสรธมฺโม
วัดสมสะอาด
6
สนฺตนิตโต
วัดพระประดิษฐ์
7
ชยวุฑฺโฒ
วัดศรีอุบลเขต
8
อภิวณฺโณ
วัดพระไชยเชษฐาธิราช
9
อรโณ
วัดนาฬิกาวนาวาส
10
โชติปญฺโญ
วัดป่าโพนงาม
11
สิริปุญฺโณ
วัดกุกุรัตนาราม
12
ปริชาโน
วัดธรรมสามัคคี
13
สมาจาโร
วัดบ่อน้ำสถิตย์
14
ปนาโท
วัดธรรมสามัคคี
15
อมโร
วัดศรีสุมังคล์
16
ฐานธมฺโม
วัดอุดมมหาวัน
17
ฐานวีโร
วัดเพียลือ
18
สิริปญโญ
วัดใหม่ชลประทาน
19
ขนฺติวโร
วัดโพธิ์ศรี
20
จนฺทโสภโณ
วัดเกาะแก้ว
21
ธนปาโล
วัดศรีบัวบาน
22
ธมฺมทินโน
วัดโชคอำนวยพร
23
ฐิตสีโล
วัดอุทุมพร
24
ธมฺมวโร
วัดศิลาเขตอุดม
25
มหาปรกฺกโม
วัดพระธาตุบังพวน
26
บุตรนนท์
วัดนาฬิกวนาวาส
27
ปภงฺกโร
วัดสระแก้ว
28
อนุตโร
วัดป่าหนองบุญเพียง
29
อติโสภโณ
วัดโพธิ์อารามหลวง
30
ติกฺขปญฺโญ
วัดจอมมณี
31
สุจิตฺโต
วัดโพธิสมภาร
32
ฉนฺทสีโล
วัดเหล่าสินชัย
33
เตชปญฺโญ
วัดโพธิสมภาร
34
เทวสิริ
วัดบ่อน้ำสถิตย์
35
ปภสฺสโร
วัดจอมมณี
36
ฐานวโร
วัดเจริญสุขราษฎร์บำรุง
37
ธมฺมจาโร
วัดดอนท่าม่วง
38
กลฺยาณคุโต
วัดศรีชมชื่น
39
สิริภทฺโท
วัดป่าดาวเรือง
40
เขมปญฺโญ
วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์
41
ขนฺติธโร
วัดคำแค
42
อาภสฺสโร
วัดป่าโพธิปัญญาราม
43
ถิรปุญโณ
วัดศรีลาวรรณ
44
ติสาดณ
วัดพระประดิษฐ์
45
เทวสิริ
วัดบ่อน้ำสถิตย์
46
ยสินฺธโร
วัดสุภกิจเจริญ
47
ฐิตสํวโร
วัดสิริมหากัจจายมน์
48
สีลเตโช
วัดตอหมุน
49
จิรเมธี
วัดป่าโพธิปัญญาราม
50
ฐานิสฺสโร
วัดศรีบัวบาน
ทั้งหมด 59 รายการ
1 / 2