• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตญาโณ
วัดศรีบัวบาน
2
สนฺตนิตโต
วัดพระประดิษฐ์
3
ธมฺมทินโน
วัดโชคอำนวยพร
4
ธมฺมวโร
วัดศิลาเขตอุดม
5
อนุตโร
วัดป่าหนองบุญเพียง
6
สุจิตฺโต
วัดโพธิสมภาร
7
ธมฺมจาโร
วัดดอนท่าม่วง
8
ถิรปุญโณ
วัดศรีลาวรรณ
9
ติสาดณ
วัดพระประดิษฐ์
10
จนฺทโชโต
วัดโพธิสมภาร
11
วรธมฺโม
วัดโชคอำนวยพร
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1