• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อิสสรธมฺโม
วัดสมสะอาด
2
สมาจาโร
วัดบ่อน้ำสถิตย์
3
จนฺทโสภโณ
วัดเกาะแก้ว
4
เตชปญฺโญ
วัดโพธิสมภาร
5
สิริภทฺโท
วัดป่าดาวเรือง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1