• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุทธิญาณี
วัดเจริญผลหนองโน
2
คุณวีโร
วัดพรหมพิชัย
3
ปญฺญาทสฺสโน
วัดวิเศษสมบูรณ์
4
ปิยสีโล
วัดซำแฮด
5
ธมฺมธโร
วัดดอนเงิน
6
สิริธมฺโม
วัดสว่างอารมย์
7
ญาณธีโร
วัดสะอาดเจริญศิลป์
8
จกฺกธมฺโม
วัดปัจจิมเชียงยืน
9
อรุโณ
วัดราษฎร์นิคม
10
อคฺคสณฺโณ
วัดอิสาณเสือเฒ่า
11
ขนฺติธโร
วัดชัยพิมล
12
รติโก
วัดราษฏร์สังคม
13
สุจิตฺโต
วัดสว่างวิจารณ์
14
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างวิจารณ์
15
จารุวณฺโณ
วัดวิไลธรรมาราม
16
จนฺทสิริ
วัดวิเศษสมบูรณ์
17
สุจิตฺโต
วัดราษฎร์สังคม
18
รตนชโย
วัดราษฎร์สังคม
19
ธมฺมธโช
วัดราษฏร์สังคม
20
ชยธมฺโม
วัดกลางเชียงยืน
21
ตปคุโณ
วัดราษฎร์สังคม
22
ฐานวุฑฺโฒ
วัดกู่ทอง
23
ปภากโร
วัดโพธิ์ศรี
24
ญาณสาโร
วัดวุฒิธรรมจอมทอง
25
ธีรปญฺโญ
วัดสว่างวิจารณ์
26
ธีรปญฺโญ
วัดพุทธประดิษฐ์
27
อติภทฺโท
วัดราษฎร์สังคม
28
วุฑฒิธมฺโม
วัดวิเศษสมบูรณ์
29
สิริปญฺโญ
วัดโพธิ์ชัย
30
กตผโล
วัดราฎร์สังคม
31
จารุธมฺโม
วัดชัยพิมล
32
จกฺกวโร
วัดสว่างวิจารณ์
33
ฐานธมฺโม
วัดพรหมพิชัย
34
ชยาภาโส
วัดราษฎร์สังคม
35
กิตฺติวณฺโณ
วัดสว่างวิจารณ์
ทั้งหมด 35 รายการ
1 / 1