• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุทธิญาณี
วัดเจริญผลหนองโน
2
ปิยสีโล
วัดซำแฮด
3
จกฺกธมฺโม
วัดปัจจิมเชียงยืน
4
สุจิตฺโต
วัดราษฎร์สังคม
5
ชยธมฺโม
วัดกลางเชียงยืน
6
ตปคุโณ
วัดราษฎร์สังคม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1