• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านยาง
2
สนฺติมโน
วัดป่าชัยมงคล
3
ปญฺญาปสุโต
วัดป่าธรรมอุทยาน
4
อรุโณ
วัดป่าธรรมอุทยาน
5
ธิตเมโธ
วัดสว่างสามัคคี
6
จิตปุญโญ
วัดหนองแวง
7
วชิรญาโณ
วัดบ้านหนองโก
8
อคฺควณฺโณ
วัดโคกใหญ่
9
ทีปธมฺโม
วัดอัมพวนาราม
10
จนฺทสาโร
วัดหนองหว้า
11
จนฺทิโก
วัดดงเค็ง
12
ธีรภทฺโท
วัดหนองกุง
13
จนฺทปุณโณ
วัดโคกล่าม
14
ชวนปญฺโญ
วัดป่ามอดินแดง
15
กตปุญโญ
วัดโคกเสือเฒ่า
16
สิริภทฺโท
วัดอุทัยทิศ
17
ฐานวุฑโฒ
วัดสว่างสามัคคี
18
สนฺติโก
วัดป่าธรรมอุทยาน
19
สมาจาโร
วัดหนองกุง
20
สนฺตมโน
วัดอรัญญาวาส
21
ทินฺนวโร
วัดขวัญเมืองระบือธรรม
22
สุภทฺโท
วัดโนนทอง
23
สิริพฺทโร
วัดโนนทอง
24
จารุวํโส
วัดหนองแวง
25
ปิยธมฺโม
วัดหัวขัว
26
คมฺภีรธมฺโม
วัดป่าธรรมอุทยาน
27
ธมฺมธีโร
วัดบ้านยาง
28
ธมฺมโชโต
วัดดงเค็ง
29
จิรสีโล
วัดบ้านยาง
30
สติสมฺปนฺโน
วัดแสงสว่างอารมณ์
31
ปุญฺญาคโม
วัดบ้านยาง
32
ธีรวํโส
วัดดอนกลางวนาราม
33
ญาณธีโร
วัดบ้านยาง
34
สุภกิจฺโจ
วัดสว่างโนนทัน
35
มหาวีโร
วัดบรบือสราราม
36
ปภากโร
วัดชัยโย
37
วิทิโต
วัดป่าธรรมอุทยาน
38
โสภิโต
วัดป่ามอดินแดง
39
จกฺกวโร
วัดสุคันธาราม
40
สิริจนฺโท
วัดหนองคูใหญ่
41
เตชปญฺโญ
วัดดอนงัว
42
ปริสุทฺโธ
วัดบกพร้าว
43
มหาวีโร
วัดโนนสวรรค์
44
ญาณสํวโร
วัดหัวหนอง
45
สีตจิตฺโต
วัดโนนราษี
46
จนฺทสุทโธ
วัดดงเค็ง
47
ติสฺสโร
วัดบ้านแดง
48
ฐานะสัมปันโน
วัดป่าธรรมอุทยาน
ทั้งหมด 48 รายการ
1 / 1