• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านยาง
2
ชวนปญฺโญ
วัดป่ามอดินแดง
3
จารุวํโส
วัดหนองแวง
4
ธมฺมธีโร
วัดบ้านยาง
5
จิรสีโล
วัดบ้านยาง
6
ปุญฺญาคโม
วัดบ้านยาง
7
ญาณธีโร
วัดบ้านยาง
8
ปริสุทฺโธ
วัดบกพร้าว
9
ติสฺสโร
วัดบ้านแดง
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1