• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตฺตสาโร
วัดโสมมนัส
2
เขมเมธี
วัดบูรณะอาณาเขต
3
จนฺทสาโร
วัดพยัคฆภูมิวนาราม
4
ธมฺมทินฺโน
วัดพุทธาราม
5
กิจฺจสาโร
วัดศรีนครเตา
6
วิสุทฺโธ
วัดบ้านหนองยาง
7
กนฺตธมฺโม
วัดศรีนครเตา
8
สิริปุณโญ
วัดศรีนครเตา
9
จนฺทโชโต
วัดรัตนมานิตย์
10
เตชวโร
วัดหนองฮี
11
ฐิตปญฺโญ
วัดบ้านดงบาก
12
กนฺตสีโล
วัดเมืองเสือสุขุมาราม
13
สีลคุโณ
วัดราษฎร์บำรุง
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1