• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อติพโล
วัดสระแก้ว
2
ฐานวโร
วัดกอนประชาราม
3
ปญฺญาทีโป
วัดสัตตาราม
4
องฺควโร
วัดสำราญ
5
ปสนฺโน
วัดสารวนาราม
6
จิตตวโร
วัดชัยสันติธรรม
7
ปรกฺกโม
วัดหนองติ้ว
8
จนฺทวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
9
ฐานิโย
วัดศิริชัยธาราม
10
อุตฺตโม
วัดจอมศรีโสภณ
11
โอภาโส
วัดบ้านผำ
12
กิตฺติสาโร
วัดเอกสัตย์บำรุง
13
โสภณจิตฺโต
วัดศรีสง่าประชาธรรม
14
เจตชสฺสโร
วัดบ้านหนองสำราญ
15
ปภสฺสโร
วัดอุดรเหล่าอารีย์
16
จนฺทสาโร
วัดป่าหนองสิม
17
โสภโณ
วัดศรีวราหเขต
18
เตชปญฺโญ
วัดนิเวศน์
19
อภินนฺโท
วัดกลางขี้เหล็ก
20
ฐิตสีโล
วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์
21
เตชปญฺโญ
วัดบ้านหนองผือน้อย
22
พรหมฺสโร
วัดชัยมงคล
23
รกฺขิโต
วัดขัดเค้าใต้
24
ถิรธมฺโม
วัดบูรพาภิรมย์
25
โชติญาโณ
วัดบ้านบึงโดน
26
ญาณวโร
วัดหนองม่วง
27
ปภสฺสโร
วัดคุ้งคงคา
28
อาสโม
วัดศรีมงคล
29
เทวธมฺโม
วัดเวฬุวัน
30
สีลเตโช
วัดโคกมอน
31
อริโย
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
32
ปภสฺสโร
วัดบ้านโนนสีดา
33
ยโสธโร
วัดโพนสะอาด
34
ฐิตธมฺโม
วัดศรีรัตนราม
35
จนฺทสาโร
วัดศรีสว่างอารมณ์
36
ธัมฺมรํสี
วัดบูรพาภิราม
37
วิสารโท
วัดบ้านหนองสระหงส์
38
อิสฺสโร
วัดท่าสว่าง
39
ปญญาวชิโร
วัดผันทนาราม
40
อุฏฺฐานผโล
วัดธาตุนาใหญ่
41
จนฺทโชโต
วัดโพนสูง
42
กตธมฺโม
วัดอัมพวัน
43
อํสุมาลี
วัดสระทอง
44
อุตฺตโร
วัดเอกสัตย์บำรุง
45
ธมฺมธโร
วัดบ้านหวาย
46
อาภากโร
วัดอรุณสิงห์คาราม
47
จารุธมฺโม
วัดป่าหว่านไฟ
48
ยโสธโร
วัดสว่างสระทอง
49
สุเมโธ
วัดบรรพตธรรมวาส
50
มทฺทโว
วัดสิริมงคล
ทั้งหมด 481 รายการ
1 / 10