• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โสภโณ
วัดศรีวราหเขต
2
ฐิตธมฺโม
วัดศรีรัตนราม
3
สุเมโธ
วัดบรรพตธรรมวาส
4
สุทฺธาโภ
วัดสระทอง
5
วรปญฺโญ
วัดบ้านดงบัง
6
ปิยภาณี
วัดบูรพาภิราม
7
ปิยธมฺโม
วัดศรีวราหเขต
8
ปญฺญารํสี
วัดบูรพาภิราม
9
ฉวิวณฺโณ
วัดสระทอง
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1