• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
องฺควโร
วัดสำราญ
2
อตฺถพโล
วัดดอนเกลือ
3
จนฺทสาโร
วัดโพธิ์สว่าง
4
กลฺยาโณ
วัดโสภณวิหาร
5
สุธมฺโม
วัดบุรีอีโก่ม
6
อตฺตทนฺโต
วัดศรีฐาน
7
ชยธมฺโม
วัดปอหู
8
กมโล
วัดท่าสะแบง
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1