• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปสนฺโน
วัดสารวนาราม
2
กิตฺติสาโร
วัดเอกสัตย์บำรุง
3
เตชปญฺโญ
วัดนิเวศน์
4
รกฺขิโต
วัดขัดเค้าใต้
5
ชาคโร
วัดเขวาทุ่ง
6
รุจิธมฺโม
วัดสารวนาราม
7
ปภสฺสโร
วัดหนองบั่ว
8
มหาลาโภ
วัดเทพชัยมงคล
9
สุวณฺโณ
วัดท่าเยี่ยม
10
คมฺภีรปญฺโญ
วัดวารีอุดม
11
จารุธมฺโม
วัดศรีชมภู
12
เตชปญฺโญ
วัดดอนชัย
13
วิสุทฺธิสีโล
วัดเวฬุวนาราม
14
อินฺทวํโส
วัดหนองไผ่
15
ฐานุตฺตโร
วัดหนองช้าง
16
ญาณธมฺโม
วัดเหล่าใหญ่
17
ฐานจาโร
วัดยางกู่
18
สุทฺธิโก
วัดมะเหลื่อม
19
ปภสฺสโร
วัดโพธิ์สว่าง
20
กิตฺติโก
วัดดอนชัย
21
เตชธมฺโม
วัดบ้านเหล่าแถม
22
สิริธมฺโม
วัดราษฎร์ศิริ
23
รตนรํสี
วัดบูรพาภิราม
24
สีลวํโส
วัดอีหลุบ
25
อาจารสุโภ
วัดบูรพาภิราม
26
มหาปญฺโญ
วัดหนองช้าง
27
สนฺตจิตฺโต
วัดสันติธรรม
28
จนฺทธมฺโม
วัดกลางเก่า
29
สิริภทฺโต
วัดบ้านมะอึ
30
ปภาโส
วัดโกศลรังสฤษฎิ์
31
วิสุทฺโธ
วัดท่าเยี่ยม
32
อนงฺคโณ
วัดราษฎร์สามัคคี
33
ถานวโร
วัดป่าบูรพาสามัคคีธรรม
34
มหาปญฺโญ
วัดปิปผลิวนาราม
35
ถาวโร
วัดธัญญาวาส
36
มหิทฺธิโก
วัดแสงประทีป
37
ฐิตธมฺโม
วัดบ้านผำใหญ่
38
ปุญฺญาคโม
วัดศรีสุทธาวาส
39
เมธิโก
วัดสว่างนาวี
40
จรณธมฺโม
วัดหนองไผ่
41
สุเมโธ
วัดสันติวิหาร
ทั้งหมด 41 รายการ
1 / 1