• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
2
ปญญาวชิโร
วัดหนองมะเขือ
3
ฐิตธมฺโม
วัดหนองมะเขือ
4
สิริญาโณ
วัดบ้านหนองมะเขือ
5
อธิญาโณ
วัดเขวาทุ่ง
6
สีลวํโส
วัดสระบัว
7
อินฺปญฺโญ
วัดสระบัว
8
เตชวฺโต
วัดสระโนน
9
สุจิตฺโต
วัดสระโนน
10
โฆสวฒฺโน
วัดสระบัว
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1