• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตตวโร
วัดชัยสันติธรรม
2
ถิรธมฺโม
วัดบูรพาภิรมย์
3
ยโสธโร
วัดสว่างสระทอง
4
สุวณฺโณ
วัดท่าวารี
5
ปภสฺสโร
วัดป่าเมตตาธรรม
6
ศุภวฑฺฒโน
วัดปฐมแพงศรี
7
ภูมิวโร
วัดบูรพาภิรมย์
8
สนฺตจิตฺโต
วัดสาลาวดี
9
วีรยุทฺโธ
วัดนาวาภิมุข
10
ญาณวีโร
วัดสว่างโพธิ์ใคร
11
อนุตฺโร
วัดไชยทอง
12
ถิรธมฺโม
วัดป่าเมตตาธรรม
13
จารุธมฺโม
วัดโสดาราม
14
สุวณฺโณ
วัดศรีมงคล
15
จกฺกวโร
วัดสุนทรธรรมาราม
16
จตฺตมโร
วัดสว่างสระทอง
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1