• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อติพโล
วัดสระแก้ว
2
อุตฺตโม
วัดจอมศรีโสภณ
3
โสภณจิตฺโต
วัดศรีสง่าประชาธรรม
4
เจตชสฺสโร
วัดบ้านหนองสำราญ
5
พรหมฺสโร
วัดชัยมงคล
6
ปภสฺสโร
วัดคุ้งคงคา
7
จนฺทสาโร
วัดศรีสว่างอารมณ์
8
อํสุมาลี
วัดสระทอง
9
ธมฺมธโร
วัดบ้านหวาย
10
อานฺนโท
วัดขันตินิวาส
11
เขมจาโร
วัดขันตินิวาส
12
กิจฺจสาโร
วัดหนองฝ้ายน้ำ
13
ภูริทตฺโต
วัดเลิงท่าสว่าง
14
ปญฺญาวโร
วัดศรีจอมทอง
15
อรุโณ
วัดเทพนิมิตวนาราม
16
อุตฺตโม
วัดป่าบ้านโนนสว่าง
17
อุตฺตโร
วัดอัมไพรวัลย์
18
จนฺทสาโร
วัดบ้านนาทม
19
คมฺภีรธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีทอง
20
ฆรมุตฺโต
วัดโพธิ์ศรีทอง
21
มนาโป
วัดศรีบุญเรือง
22
สิริปญฺโญ
วัดขันตินิวาส
23
สุจิณโณ
วัดโกศรีกัญญาราม
24
อานนฺโท
วัดบูรพา
25
สุธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
26
สงฺวโร
วัดราษฎร์วิสิสฐ์
27
สุภกิจฺโจ
วัดศรีสว่างอารมณ์
28
อนาลโย
วัดบ้านหนองฟ้า
29
จารุธมฺโม
วัดสุวรรณาราม
30
อุทคฺโค
วัดศรีสว่างอารมณ์
31
ถิรธมฺโม
วัดเอกสัตย์บำรุง
32
ฉนฺทสุโภ
วัดพุทธาวาส
33
อธิปญฺโญ
วัดสว่างรังษี
34
วีรธมฺโม
วัดบูรพา
35
วิจิตฺโต
วัดศิริพัฒนาราม
36
อุทาโน
วัดศรีสว่างอารมณ์
37
ฐิตปุญโญ
วัดบ้านหนองสำราญ
38
ติกฺขวีโร
วัดศรีวิลัยพัฒนาราม
39
ปโมทิโต
วัดบ้านประตูชัย
40
สิริถทฺโท
วัดศรีมงคลพุทธบาท
41
ญาณวโร
วัดสระแก้วบ้านหนองกุง
42
วรวุฑโฒ
วัดโพธิ์ศรีทอง
43
วชิรปญฺโญ
วัดธรรมนิเทศ
44
ปิยธมฺโม
วัดขันตินิวาส
45
เอกคฺคจิตฺโต
วัดสำราญรมย์
46
ธมฺมทโร
วัดศรีบุญเรือง
47
วชิรญาโณ
วัดบ้านหนองสิม หนองแคง
48
สุทธิญาโณ
วัดโพธิ์ศรีวนาราม
49
ธีรภทฺโท
วัดโพธิ์ศรีทอง
50
จนฺทสโร
วัดวิลัยสายทอง
ทั้งหมด 57 รายการ
1 / 2