• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสุทฺโธ
วัดกลางภูแล่นช้าง
2
มหามงฺคโล
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
3
ปญฺญาธโร
วัดกุดฆ้องชัยวนาราม
4
ธมฺมทินฺโน
วัดโคกล่าม
5
ปภากโร
วัดสว่างคงคา
6
จนฺทโชโต
วัดสว่างคงคา
7
นริสฺสโร
วัดสว่างหัวนาคำ
8
กิตติถาวโร
วัดหนองแวงศิลาราม
9
ญาณวโร
วัดป่าริมคลอง
10
สนฺตกาโย
วัดเหนือ
11
สุชาโต
วัดสุธรรมาราม
12
ถาวรจิตฺโต
วัดสว่างคงคา
13
สนฺตจิตโต
วัดเฉลิมทุ่งสว่าง
14
กิตติปญฺโญ
วัดกลางห้วยเม็ก
15
ปภากโร
วัดสระเกษ
16
จกฺกวโร
วัดมหามัจฉาราม
17
ฐานวฺโร
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
18
สิริธโร
วัดศรีษะเกษวราราม
19
ยสวฺฑโฒ
วัดศรีสะอาดนามน
20
ฐิตวํโส
วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย
21
จนฺทโชโต
วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่
22
ธมฺมปญฺโญ
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
23
สิริจันโท
วัดหนองไม้ตาย
24
กตฺปุญโญ
วัดสวนโคก
25
กตธมฺโม
วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์
26
กตสาโร
วัดโพธิ์ชัย
27
อธิจิตฺโต
วัดสังวรวราราม
28
ปภสฺสโร
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
29
ปิยธมฺโม
วัดกลาง พระอารามหลวง
30
มหาปัญโญ
วัดโคกกลาง
31
จารุธมฺโม
วัดหนองหอไตร
32
กตธมฺโม
วัดแก้วสำเร็จ
33
สุทธิญาโณ
วัดศิริอัมพวันวังยาง
34
มหาปุญฺโญ
วัดศิริอัมพวันวังยาง
35
อคฺคปญฺโญ
วัดกกตาล
36
ฐานิโย
วัดศรีคุณเมือง
37
สํวโร
วัดโพธิ์ศรีบึงไฮ
38
กิตฺติชาโต
วัดอรัญญิกาวาส
39
อโนมชโย
วัดศรีสะอาดนามน
40
อคฺคจิตโต
วัดจินดามณี
41
อุตฺตโม
วัดราษฎร์คงคาสีมาราม
42
ฐานิสฺสโร
วัดมหามัจฉาราม
43
กิตติญาโณ
วัดอุทัยกุดโดน
44
อาภาคโม
วัดศรีธาตุกุดสังข์
45
โชติญาโณ
วัดดอนขีดอนสวรรค์
46
โชติโก
วัดสว่างโพธิ์ศรีดงน้อย
47
อุตฺตโม
วัดสว่างโพธิ์ศรี
48
สุวณฺโณ
วัดโนนหัวเขื่อน
49
สุมโณ
วัดสระหินไชยมัค
50
สิริปญฺโณ
วัดป่านกขาบ
ทั้งหมด 297 รายการ
1 / 6