• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสุทฺโธ
วัดกลางภูแล่นช้าง
2
อาตาปโก
วัดนาคูใต้
3
อาภสฺสโร
วัดกลางภูแล่นช้าง
4
สุธมฺมภาณี
วัดกลางภูแล่นช้าง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1