• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภากโร
วัดสว่างคงคา
2
จนฺทโชโต
วัดสว่างคงคา
3
ญาณวโร
วัดป่าริมคลอง
4
จกฺกวโร
วัดมหามัจฉาราม
5
ปิยธมฺโม
วัดกลาง พระอารามหลวง
6
ฐานิโย
วัดศรีคุณเมือง
7
อคฺคจิตโต
วัดจินดามณี
8
ฐานิสฺสโร
วัดมหามัจฉาราม
9
สุวณฺโณ
วัดโนนหัวเขื่อน
10
สุมโณ
วัดสระหินไชยมัค
11
สิริปญฺโณ
วัดป่านกขาบ
12
อภิปญฺโญ
วัดสุมังคลาราม
13
อรุโณ
วัดสิทธิไชยาราม
14
ปญฺญาวโร
วัดบ้านโนนสะอาด
15
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดสว่างคงคา
16
ธมฺมรโต
วัดภูปอ
17
ธมฺมวโร
วัดเหนือ
18
สาธโร
วัดสว่างโพธิ์ชัย
19
จกฺกวโร
วัดอัมพวันสามัคคี
20
ฐานวุฑฺโฒ
วัดกลาง พระอารามหลวง
21
วุฑฺฒิสฺสโร
วัดสว่างคงคา
22
กิตฺติวณฺโณ
วัดชัยสุนทร
23
พุทฺธสฺสโร
วัดแก่งพิชัย
24
ธีรวโร
วัดหอไตรปิฎการาม
25
ธมฺมสาโส
วัดกลาง พระอารามหลวง
26
ฉนฺทโสภโณ
วัดใต้โพธิ์ค้ำ
27
สุคนฺโธ
วัดสว่างคงคา
28
จิรวฺฑฺโฒ
วัดกลาง พระอารามหลวง
29
กนฺตสีโล
วัดอนุมัจฉาราม
30
กนฺตวิโร
วัดสระหินไชยมัค
31
ปญฺญาวชิโร
วัดสระหินไชยมัค
32
สีลเตโช
วัดกลาง พระอารามหลวง
33
สุทสฺสโน
วัดห้วยสีทน
34
อิสิญาโณ
วัดใต้โพธิ์ค้ำ
35
ปริปุณฺโณ
วัดประชาอุทิศสามัคคี
36
อภิญาโณ
วัดสิทธิไชยาราม
37
อคฺคปญฺโญ
วัดศรีเครือวัลย์
38
กิตติปญฺโญ
วัดมหามัจฉาราม
39
รตนโชโต
วัดกุดอ้อ
40
จารุวณฺโณ
วัดดอนสนวน
41
สุคณฺโธ
วัดสิทธิไชยาราม
42
กตปุญฺโญ
วัดชูเถาวัลย์
43
โอภาโส
วัดโนนหัวเขื่อน
44
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดเหนือ
ทั้งหมด 44 รายการ
1 / 1