• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตติถาวโร
วัดหนองแวงศิลาราม
2
สนฺตจิตโต
วัดเฉลิมทุ่งสว่าง
3
ปภากโร
วัดสระเกษ
4
อธิจิตฺโต
วัดสังวรวราราม
5
กิตฺติชาโต
วัดอรัญญิกาวาส
6
อภิวิชโร
วัดโพธิ์วราราม
7
จนฺทธมฺโม
วัดศรีเมืองจันทร์
8
เมตฺติโก
วัดโพธิวรารม
9
ปุญญฺวุตโฒ
วัดกลางโสภณ
10
คุณวโร
วัดบ้านสร้างแสน
11
ฐิตมโน
วัดสี่แยกสมเด็จ
12
ธิติวฑฺโฒ
วัดสี่แยกสมเด็จ
13
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดสว่างอารีย์
14
สิริปญฺโญ
วัดสว่างโพธิ์ชัย
15
ชยธมฺโม
วัดสีสุมังคลาราม
16
ฐานุตตฺโร
วัดศรีทองโนนสมบูรณ์
17
ญาณวุฑฺโฒ
วัดมัชณิมาวาส
18
ญาณเมธี
วัดวงศ์สว่างธิวราราม
19
สมาหิโต
วัดสามชัยวราราม
20
ธีรวณฺโณ
วัดมัชฌิมาวาส
21
กลฺยาณธโร
วัดสี่แยกสมเด็จ
22
สุมงฺคโล
วัดสี่แยกสมเด็จ
23
ขนฺติสาโร
วัดสมศรีบูรพา
24
อคฺคจิตฺโต
วัดโพธิ์วราราม
25
สุจิณฺโณ
วัดรังษีชัชวาลย์
26
จกฺกวโร
วัดโพธิ์ศรีแสงสว่าง
27
ยโสธโร
วัดมัชฌิมาวาส
28
อิทฺธิเตโช
วัดป่าแสงอรุณ
29
ปภสฺสโร
วัดศรีนวลเจริญ
30
ชุตินฺธโร
วัดศรีนวลเจริญ
31
ฐิติโก
วัดศรีนวลเจริญ
ทั้งหมด 31 รายการ
1 / 1