• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตติถาวโร
วัดหนองแวงศิลาราม
2
สนฺตจิตโต
วัดเฉลิมทุ่งสว่าง
3
ปภากโร
วัดสระเกษ
4
กิตฺติชาโต
วัดอรัญญิกาวาส
5
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดสว่างอารีย์
6
ญาณวุฑฺโฒ
วัดมัชณิมาวาส
7
ญาณเมธี
วัดวงศ์สว่างธิวราราม
8
สมาหิโต
วัดสามชัยวราราม
9
ธีรวณฺโณ
วัดมัชฌิมาวาส
10
สุจิณฺโณ
วัดรังษีชัชวาลย์
11
ยโสธโร
วัดมัชฌิมาวาส
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1