• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺตกาโย
วัดเหนือ
2
กิตติปญฺโญ
วัดกลางห้วยเม็ก
3
ฐานวฺโร
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
4
ธมฺมปญฺโญ
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
5
กตธมฺโม
วัดแก้วสำเร็จ
6
กิตติญาโณ
วัดอุทัยกุดโดน
7
ญาณธีโร
วัดแก้วสำเร็จ
8
นาถสีโล
วัดอุทัยกุดโดน
9
ถิรปญฺโญ
วัดอุทัยกุดโดน
10
ฐานิสฺสโร
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
11
อคฺควณฺโณ
วัดหนองแวงศรีสวัสดิ์
12
สิรินฺธโร
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
13
อินทปัญโญ
วัดมงคลหนองแสง
14
ปภากโร
วัดบ้านแวดทรายมูล
15
นิสภมุนิ
วัดธรรมพิทักษ์
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1