• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตติปญฺโญ
วัดกลางห้วยเม็ก
2
กตธมฺโม
วัดแก้วสำเร็จ
3
ญาณธีโร
วัดแก้วสำเร็จ
4
อคฺควณฺโณ
วัดหนองแวงศรีสวัสดิ์
5
นิสภมุนิ
วัดธรรมพิทักษ์
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1