• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติญาโณ
วัดลุมพินีวัน
2
ญาณทีโป
วัดโพธิ์ชัย
3
ญาณวฑฺฒโก
วัดประกวดศิริขันธ์
4
คุตฺตสีโล
วัดอุทการาม
5
วรธมฺโม
วัดโนนศรีแก้ว
6
ธมฺมสุนฺทโร
วัดพระธาตุศรีมงคล
7
จารุธมฺโม
วัดสว่างภิรมณ์
8
นริสฺสโร
วัดสุทธาวาส
9
อินฺทญาโน
วัดสระแก้ว
10
วธธมฺโม
วัดโนนสะเคียน
11
อธิปญฺโญ
วัดโพนแพงรัตนสังฆาราม
12
จนทปญโญ
วัดเทพพิทักษ์
13
วีรเตโช
วัดชัยชนะหนองน้อย
14
เทวสิรินฺธโร
วัดพระธาตุศรีมงคล
15
กตธมฺโม
วัดยอดแก้ว
16
คุณสมฺปนฺโน
วัดโพนสว่าง
17
โชติปาโล
วัดม่วงคำ
18
สุขธมโม
วัดมรรคสิริขรรธ์
19
จิตตฺสํวโร
วัดแสงสุริโยทัย
20
ปุณญฺมโน
วัดบูรพา
21
จิตฺตมโน
วัดศรีบุญเรือง
22
ฐิตธมโม
วัดบ้านนายอ
23
ปริปุณโณ
วัดจอมแจ้ง
24
โชติปญโญ
วัดศรีสมพร
25
อภิวฑฺฒโน
วัดศรีจอมพล
26
วฑฺฒนชโย
วัดโนนฤๅษี
27
ขนฺติโก
วัดสว่างอารมณ์
28
อภิปฺปสนฺโน
วัดศรีชมชื่น
29
กตธมฺโม
วัดพรสวรรค์
30
ธมฺมธโร
วัดสุทธิมงคล
31
อุปคุตโต
วัดสว่างอารมณ์
32
ฐานิสฺสโร
วัดสุทธาวาส
33
อธิจิตฺโต
วัดสุทธาวาส
34
จรณสมฺปนฺโน
-
35
ธมฺมวโร
วัดสมศรี
36
มหาปญโญ
วัดศรีมงคล
37
ปิยสีโล
วัดป่าบ้านตาด
38
สุจิตฺโต
วัดบ้านวัฒนา
39
สิทฺธิชโย
วัดใหม่แสงอรุณ
40
กิตติญาโณ
วัดศรีสว่างคำฮุย
41
สิริมงฺคโล
วัดศรีบุญเรือง
42
ฐานิโย
วัดคันธารมณ์
43
ถิรปญโญ
วัดม่วงลาย
44
สุธมฺโม
วัดสังคมโพธาราม
45
จนฺทิโม
วัดบ้านใหม่ไชยา
46
อธิปญฺโญ
วัดโคกสูง
47
ธมฺมปาโล
วัดสัมพันธวงศ์
48
เตชวโร
วัดสันติสุขพัฒนา
49
ปญญาวชิโร
วัดศรีบุญเรือง
50
นิรุตติกุสโส
วัดพระธาตุศรีสมพร
ทั้งหมด 215 รายการ
1 / 5