• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิวฑฺฒโน
วัดศรีจอมพล
2
ถิรปญโญ
วัดม่วงลาย
3
สุธมฺโม
วัดสังคมโพธาราม
4
อธิปญฺโญ
วัดโคกสูง
5
สีลสุทฺโธ
วัดสะอาดสามัคคีธรรม
6
ชยธมฺโม
วัดเหล่าปอแดง
7
สญญโม
วัดศรีชมพู
8
โชติปาโล
วัดศรีคุณเมือง
9
สิริคุตโต
วัดสุพรรณหงษ์วนาราม
10
กตสาโร
วัดหนองไผ่
11
สุริยเตโช
วัดโพธิ์ชัย
12
สนฺติกโร
วัดศรีสุมังคล์
13
สุนทรธมฺโม
วัดศรีสุมังคล์
14
สุจิตโต
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1