• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณวฑฺฒโก
วัดประกวดศิริขันธ์
2
นริสฺสโร
วัดสุทธาวาส
3
สุขธมโม
วัดมรรคสิริขรรธ์
4
ปริปุณโณ
วัดจอมแจ้ง
5
ฐานิสฺสโร
วัดสุทธาวาส
6
อธิจิตฺโต
วัดสุทธาวาส
7
มหาปญโญ
วัดศรีมงคล
8
สิทฺธิชโย
วัดใหม่แสงอรุณ
9
สิริมงฺคโล
วัดศรีบุญเรือง
10
โชติโก
วัดศรีบุญธรรม
11
คุณสมฺปนฺโน
วัดศรีบุญเรือง
12
ธมฺมกาโม
วัดธาตุศรีทอง
13
ฐานธมฺโม
วัดศรีสมพร
14
ธีรวโร
วัดเสบุญเรือง
15
จิตคุโน
วัดโนนอุดม
16
จนฺทสุวณฺโณ
-
17
วิสุทฺธสทฺโธ
วัดโนนวิเวกศรีเมือง
18
ฐิตธมฺโม
วัดโนนสว่างภิรมณ์
19
กิติญาโณ
วัดโพธิ์ชัย
20
นิจฺจคุโณ
วัดโนนสว่างภิรมย์
21
ถาวโร
วัดสว่างแจ้ง
22
มหาปญโญ
วัดศศรีบุญเรื่อง
23
วรทชโย
วัดเนินโพธิ์ทอง
24
ปญญาวโร
วัดจอมแจ้ง
25
ฐานุตฺตโม
วัดสระเกษ
26
ฐิตธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
27
กิตฺติญาโณ
วัดโพธิ์ชัย
28
สุทธิจิตฺโต
วัดโพธิ์ชัย
29
อจฺฉริยชีวิโน
วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม
30
สุตปญฺโณ
วัดดอนสวรรค์
31
ปญญาธโร
วัดโนนสว่างภิรมณ์
32
จนฺทโชโต
วัดโพธิ์ชัย
33
จนทวํโส
วัดมรรคาคีรีรักษ์
ทั้งหมด 33 รายการ
1 / 1