• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมสุนฺทโร
วัดพระธาตุศรีมงคล
2
วธธมฺโม
วัดโนนสะเคียน
3
เทวสิรินฺธโร
วัดพระธาตุศรีมงคล
4
มณิวณ.โณ
วัดราษฎร์นิยม
5
โชติปญโญ
วัดศรีบุญเรือง
6
กิตติวชิรเมธี
วัดพระธาตุศรีมงคล
7
ธีรเมธี
วัดพระธาตุศรีมงคล
8
กลยาณเมธี
วัดพระธาตุศรีมงคล
9
วรปญโญ
วัดรัฐภูมิ
10
สิริจนฺโท
วัดศรีวรารมณ์
11
ถาวโร
วัดสระแก้ววารีราม
12
อติกกนฺโต
วัดดงภูก
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1