• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วฑฺฒนชโย
วัดโนนฤๅษี
2
นิรุตติกุสโส
วัดพระธาตุศรีสมพร
3
อุตฺตธมฺโม
วัดรามวิทยาลัย
4
เตชปุญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
5
ติสฺสโร
วัดราษฎร์นิยม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1