• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรธมฺโม
วัดโนนศรีแก้ว
2
โชติปญโญ
วัดศรีสมพร
3
ฐานิโย
วัดคันธารมณ์
4
ฐิตปุญโญ
วัดศรีสระเกษ
5
ปวโร
วัดสะพานคำ
6
ธมฺมสโร
วัดศรีสระเกษ
7
จนฺทูปโม
วัดดอนกรรม
8
จิตตธมโม
วัดธรรมสมโภ
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1