• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุธมฺโม
วัดสว่างภิรมณ์
2
อินฺทญาโน
วัดสระแก้ว
3
อธิปญฺโญ
วัดโพนแพงรัตนสังฆาราม
4
กตธมฺโม
วัดยอดแก้ว
5
คุณสมฺปนฺโน
วัดโพนสว่าง
6
เตชปญโญ
วัดศรีบุญชู
7
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดสว่างภิรมณ์
8
ขนฺติพโล
วัดทุ่ง
9
สิริโสภโณ
วัดทุ่ง
10
วฑฺฒนปญโญ
วัดทุ่ง
11
อรุโณ
วัดสว่างภิรมณ์
12
กลฺยาโณ
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
13
ธมฺมธีโร
วัดศรีสมพร
14
ฐิตธมฺโม
วัดชุมชนพัฒนา
15
สญฺญโม
วัดทุ่ง
16
มหาวีริโย
วัดทุ่ง
17
ถาวโร
วัดกลาง
18
สทฺธาธิโก
วัดไตรภูมิ
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1