• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อินฺทญาโน
วัดสระแก้ว
2
เตชปญโญ
วัดศรีบุญชู
3
ขนฺติพโล
วัดทุ่ง
4
สิริโสภโณ
วัดทุ่ง
5
วฑฺฒนปญโญ
วัดทุ่ง
6
ธมฺมธีโร
วัดศรีสมพร
7
มหาวีริโย
วัดทุ่ง
8
ถาวโร
วัดกลาง
9
สทฺธาธิโก
วัดไตรภูมิ
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1